1 ENOVA oppgradering

Oppgave

Vi har utført kontrollberegninger basert på ENOVA sin kjøpsveileder "Oppgradering av bygningskroppen", som kan lastes ned fra ENOVA sine nettsider. Hovedformålet er å finne ut om oppgraderingstiltak som ENOVA foreslår i veilederen kan verifiseres med egne energiberegninger. Kjøpsveilederen kan lastes ned fra disse sidene.

Beregningseksempel fra ENOVA sine sider tar utgangspunkt i ferdighuset "Moelven Senior", som eksempel på oppgradering av et typisk hus fra 1970-tallet.

Energiberegninger ble utført med programmet SIMIEN (6.016) fra ProgramByggerne AS, som er det mest vanlige energiberegningsprogrammet i Norge.

Kriterier

ENOVA legger forskjellige kriterier til grunn, hvor mye støtte en kan få til oppgraderingen av en bolig. Støttesatsene er koblet til oppnådd energinivå etter oppgraderingen, hvor energinivå 3 gir minst og energinivå 1 mest støtte.

Kravene som må oppnås er avhengig av relatert til disse faktorene, og er forskjellig for hver av de 3 energinivåene.

 1. Boligstørrelse
  Det finnes 3 forskjellige størrelseskategorier, der kravene er strengere for jo større boligen er.

 2. Programvare
  Det stilles strengere krav til energitallene når beregningen utføres med et annet program enn ENOVA sin tilleggsmodul til energimerkeordningen.

Rent praktisk må energiberegninger dokumentere at disse 2 kriterier er oppfylt.

 1. Varmetapstall

 2. Netto energibruk

Beregningseksempler

Det ble gjennomført disse beregninger:

Energinivå

Energiberegninger

 1. Originalhus fra 1970-tallet

 2. Oppgradering til energinivå 3

 3. Oppgradering til energinivå 2
  inkluderer modell "Maihaugen"

 4. Oppgradering til energinivå 1

Areal

 1. Bolig med 97m2 på ett plan (original)

 2. Bolig med 2*97m2 på ett plan

 3. Bolig med 2*97m2 på to plan

 4. Bolig med 3*97m2 på ett plan

 5. Bolig med 3*97m2 på tre plan

 6. "Maihaugen", bolig med 175 m2 (1. etasje og kjeller)

Anmerkninger til beregninger

 • Kjelleretasjen er ikke modellert, men lagt inn som gulv mot uoppvarmet rom/sone (uoppvarmet kjellerrom). Det har i tillegg også blitt beregnet en variant med kjeller i etterkant (se endringer 2021-04-22).

 • Det er lagt inn 200mm isolasjon i gulv mot kjeller, også i originalhuset. (U=0,22 W/m2.K). Dette er mer i samsvar med Moelven sine originale brosjyrer. Når det gjelder oppgraderte bygg, så har de fått 250mm gulvisolasjon, med U=0,14 W/m2.K.

 • Oppgraderte bygg har blitt modellert med balansert ventilasjon med 80% varmegjenvinning.

 • Vi har fått oversendt tilleggsinformasjon fra ENOVA 2021-04-21, der det går frem at de har inkludert en kjelleretasje i beregninger som er lagt ut på deres hjemmeside. Vi har derfor supplert våre beregninger med å simulere også denne modellen i Simien. I grafikken nedenfor er denne beregningen betegnet som modell "Maihaugen".

Resultater

Resultatene av beregninger er plottet mot ENOVA sine støttekrav, gitt for energinivå, boligstørrelse og brukt programvare.

Det er valgt disse betegnelser.

 • "E" angir ENOVA beregning (kfr. kjøpsveileder)

 • "S" angir beregninger med SIMIEN.

 • Det første tallet etter "-" angir energinivå. 3-tallet betyr at det verifiseres mot energinivå 3.

 • De resterende tall/bokstaver angir størrelse

  • 1 angir 1 boligenhet, 2 angir dobbel størrelse, 3 angir trippel størrelse

  • "h" angir horisontal plan (alt på ett plan), "v" angir løsning på 2 eller 3 plan.

 • Referansemodellen fra ENOVA oversendt 2021-04-21 - "Maihaugen" er en bolig på ett plan med kjeller, som er oppgradert til energinivå 2. Totalarealet av denne boligen er på ca. 175 m2.

Varmetapstall

I alle beregninger har Simien et bedre varmetapstall enn EMS-modulen.

Netto energibruk

Også beregninger for netto energibruk viser, at Simien generelt har lavere tall enn EMS-modulen.

Kontroll mot ENOVA kriterier

I de følgende diagrammene er beregnete verdier (varmetapstall, netto energibruk) vist relativ mot de respektive kravverdiene som ENOVA stiller. Et tall > 0 betyr at kravene ikke er oppfylt.

ENOVA støtteordningen krever at både varmetapstallet og netto energibehov må være oppfylt.

For Simien viser det at bare S-31 og S32-v oppfyller begge kravene og vil derfor kunne få støtte. Det er noen flere varianter som ikke ligger så veldig langt over, for eksempel S-33v og S-22v. Andre boliger, især de som ligger på ett plan (h), vil aldri kunne oppfylle kravene pga. varmetapstallet.

Utnyttelsesgrad av beregninger med ENOVA modulen på energimerking mot ENOVA kravene. Utnyttelse > 0 betyr at kravene ikke er oppfylt.

Bare EM-31, EM-32v, EM-33v og EM-23v oppfyller begge kravene. I tillegg oppfyller også "Maihaugen" kravene (det antas at beregninger fra ENOVA er korrekt).

Forskjell EMS : Simien

Denne grafikken viser forskjellen i utnyttelsesgradene for varmetapstall og energibehov, forskjellen er angitt i prosent.

 • Et tall over nullinjen betyr at kravene er enklere å oppfylle med Energiberegningsmodulen, en bjelke under nullinjen betyr at kravene er enklere å oppfylle med Simien.

 • Varmtapstallet er enklere å oppfylle med energiberegningsmodulen i alle undersøkte tilfellene, forskjellen er opp til 17%.

 • Når det gjelder energibehov, så er forskjellene generelt mindre. Her ser det ut som om det er enklere å oppfylle kravene for energinivå 1, mens det er enklere med Energiberegningsmodulen for energinivåene 2 og 3.

Konklusjon

Etter det vi kan se gir beregninger følgende konklusjon.

 1. Det er bare 2 av 15 (16) beregninger utført med SIMIEN, der det er mulig å oppfylle kravene som ENOVA stiller. Begge disse gjelder laveste energinivå (klasse 3), og begge er boliger med mer enn 1 etasje.

 2. Det er ingen beregninger med boliger over 100m2 som ligger på ett plan, som ligger i nærheten av å oppfylle ENOVA sine energikrav. Vi anser det som bortimot umulig at større boliger som ligger på ett plan kan oppfylle støttekravene med de tiltakene som er skissert i ENOVA sin eksempel. Her er det især varmetapskravet som er umulig å oppfylle etter vår vurdering.

  Etter å ha utført tilleggsberegninger med energimerkesystemet 2021-03-05, og kontrollberegninger av referansenmodellen oversendt 2021-04-21.

 3. Det er til dels store avvik mellom resultatene som ENOVA har angitt i "Kjøpsveileder for oppgradering av bygningskroppen", og de faktiske resultatene i våre beregninger. Det er bare renovering til energinivå 3, der våre beregninger kommer til samme resultat som ENOVA sin veileder, men ikke for energinivå 1 og 2.
  Etter å ha fått oversendt en referansemodell av beregninger ser det ut til at hovedårsaken til forskjellene ligger i det at referansemodellen har en kjelleretasje, som virker gunstig på energiforbruket i EMS beregninger. Når det gjelder SIMIEN, så er denne effekten ikke likke stor, hvis en bruker de samme internlastene som for hovedetasjen (belysning, teknisk utstyr, tappevann og personbelastning). Totalt netto energibehov er beregnet til 116,5 kWh/m2 for hovedetasjen, og 113,8 kWh/m2 for kjelleren.

 4. ENOVA sine krav relatert til varmetapstall er systematisk enklere å oppfylle med ENOVA modulen i energimerkesystemet. Alle 15 utførte beregninger går i fordel for ENOVA-modulen, som gir en ekstra gevinst på inntil 17%.

 5. Når det gjelder krav til netto energibehov, så ligger ENOVA modulen generelt bedre (i forhold til kravene) for energinivåene 2 og 3, mens Simien gir gunstigere resultater for energinivå 1. Likevel er forskjellene her ikke så stort, det maksimale avviket er på +3% (fordel Enova) og -7% (fordel Simien).

 6. ENOVA modulen gir generelt en dårligere energiklasse enn Simien beregninger. Bare i 3 av 15 beregninger får beregningene den samme klassen, mens Simien får en bedre karakter i 12 av 15 beregninger.
  Unntaket er referansemodellen, der ENOVA har energiklasse B, mens Simien energiklasse C.

 7. Kort oppsummert,

  1. Med ENOVA modulen er det mulig å oppfylle kravene i 4 (5) av 15 (16) beregninger, og 2 ligger bare så vidt over.

  2. Med Simien er det bare 2 av 15(16) beregninger som klarer å oppfylle kravene.

  3. Energinivå 1 er helt uoppnåelig med de tiltak som er foreslått etter vår vurdering.

  4. Ingen av husene som ligger på ett plan klarer å oppfylle kravene.

  5. ENOVA / EMS beregninger ser ut til å gi en betydelig gevinst ved å ta med kjelleretasjer i beregninger. Vi stiller spørsmål om hovedårsaken er relatert til internlaster, og ikke til tiltak relatert til bygningskroppen.

  6. Med bakgrunn i disse betraktninger stiller vi især spørsmål om hvorfor kravene til varmetapstallet for beregninger utført med andre programmer er så mye strengere enn det som gjelder for ENOVA sin tilleggsmodul til energimerkeordningen. Etter det vi kan se er denne forskjellsbehandlingen en grov ulempe for energirådgivere som av forskjellige årsaker ikke kan eller vil bruke ENOVA modulen i energimerkesystemet.

Revisjoner

2021-05-19

 • Grafer endret fra utnyttelsesgrad (mot 1,0) til overskridelse (% avvik fra krav)

2021-04-28

 • Supplert med grafikk som viser absolutte tall (varmtapstall, netto energibruk)

 • Supplert med flere overskrifter for å skille avsnittene, forklarende tekst

2021-04-22

 • Inkludert beregninger for referansemodell "Maihaugen", oversendt fra ENOVA (beregningseksempel for oppgradering til energinivå 2).

2021-04-19

 • supplert med grafikk "Forskjell i utnyttelsesgrad"

2021-03-30

 • Supplert med flere grafikker og forklarende tekst

2021-03-05

 • Energiberegninger med ENOVA modul fra energimerkesystemet utført

2021-02-02

 • Første gangs publisering

Vedlegg / nedlasting

bygningsfysikk.node.no_1 ENOVA